خدمات پشتیبانی وب سایت

پشتیانی از سایت های مدیریت محتوا طبق تعرفه های زیر قابل سفارش است

نکات مهم:

1- تمامی قیمتها به تومان می باشد.

2- قرارداد پشتیبانی سایت در بازه زمانی حداقل 6 ماه و حداکثر 12 ماه خواهد بود.

3- مبالغ درج شده در پکیج ها یه صورت ماهیانه بوده و اول هر ماه کاری دریافت می گردد.