پیاده سازی Field Mobility و ایجاد راهکارهای جدید

Archivelink

ادغام روند فرآیندهای سازمان و نرم افزارهای خریداری شده و ایجاد تغیر بر اساس سفارشات مشتریان به عنوان مثال اتصال CRM به نرم افزار انبار برای ایجاد شفافیت برای مشتری

همکاران

همکاری با توسعه دهنده‌هایی همانند:

نوسا

تدبیر

رایورز

همکاران سیستم

و …

Data Migration

 

بهینه‌سازی پایگاه‌داده‌ها به همراه ایجاد امکان مهاجرت بین نرم افزارهای قدیم و جدید

 

Workflow Customization

 

تغییر عملکردهای نرم‌افزار فعلی سازمان با توجه به نیازهای سازمان شما با بهره‌گیری از راهکارهای پادرا پارس‌